Vydavateľstvo HERBA vzniklo dňa 12. 02. 1992 ako fyzická osoba.

Herba

Ústredná komisia pre pestovanie a zber liečivých rastlín pri Ministerstvách zdravotníctva v Prahe a v Bratislave (ďalej len ÚK) poverila dňa 24. 3. 1992 vydavateľstvo HERBA, aby pokračovalo vo vydávaní časopisu NAŠE LIEČIVÉ RASTLINY, ktorý bol oficiálnym orgánom Ústrednej komisie pre pestovanie a zber liečivých rastlín pri Ministerstve zdravotníctva v Prahe a v Bratislave. Finančné krytie nákladov časopisu zabezpečovali Ministerstvá zdravotníctva prostredníctvom Združenia podnikov pre zdravotnícku výrobu (SPOFA) v Prahe. Vydavateľstvo vzniklo pre potreby MZd a jeho ÚK, pracovalo len pre potreby zdravotníctva, resp. len pre potreby ÚK.

Ministerstvo zdravotníctva a obe ÚK sa rozhodli pre nedostatok finančných prostriedkov a zlé hospodárske výsledky dosahované pri vydávaní časopisu Naše liečivé rastliny vypovedať a zrušiť "Dohodu" uzavretú s vydavateľstvom OBZOR a časopis ďalej nevydávať. Ústredné komisie nesúhlasili so zrušením časopisu a rozhodli sa odovzdať práva a ďalšiu realizáciu vydávania časopisu vydavateľstvu HERBA (28. 4. 1992).

V roku 1994 bola vydaná prvá knižná publikácia vydavateľstva HERBA: Kučerová Margita, Spál Milan: Pomocník zberača liečivých rastlín

Dňa 15. 3. 1995 sa firma HERBA pretransformovala na HERBA, spol. s r.o.

 


Organizácia vydavateľstva HERBA

Vydavateľstvo HERBA má dva pracovné úseky:

 1. Úsek časopisov

LEKÁRSKY OBZOR (vedúci redaktor prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.; predtým prof. MUDr. Šašinka, DrSc.)
FARMACEUTICKÝ OBZOR (vedúci redaktor doc. PharmDr. Juraj Sýkora; predtým doc. S. Szucsová, CSc.)
LIEČIVÉ RASTLINY (vedúci redaktor prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.; predtým prof. RNDr. D. Grančai, CSc.)
OŠETROVATEĽSKÝ OBZOR (vedúci redaktor doc. Hana Padyšáková, predtým prof. MUDr. Huttová, DrSc.)
KÚPELE (vedúci redaktor PhDr. Ivan Bielik; predtým PhDr. Olga Janíková)

 2. Knižný úsek

Malá lekárska knižnica - MLK (vedúci redaktor prof. MUDr. M. Bernadič, CSc.; predtým MUDr. R. Menkyna)
Veľká lekárska knižnica - VLK (vedúci redaktor prof. MUDr. M. Bernadič, CSc.)
Farmaceutická knižnica - FK (vedúci redaktor ; predtým doc. RNDr. M. Lehký, CSc.)
Knižnica Stredných zdravotných pracovníkov - KSZP


Edičná činnosť vydavateľstva HERBA

V Edícii Slovenskej zdravotníckej univerzity vyšlo v rámci Malej lekárskej knižnice viac ako 40 titulov

Veľkej lekárskej knižnice 8 titulov

  • Nefrológia - prof. MUDr. R. Dzúrik,DrSc., prof. MUDr. M. Šašinka, DrSc.
  • Pediatria - prof. MUDr. M. Šagát, DrSc., prof. MUDr. M. Šašinka, DrSc., prof. MUDr. L. Kovács, DrSc.
  • Zlyhávanie a transplantácia srdca - prof. MUDr. J. Fabián, DrSc., doc. MUDr. E. Goncalvesová, CSc., MUDr. I. Štefánková
  • Geriatria - prof. MUDr. Ladislav Hegyi, prof. MUDr. Štefan Krajčík
  • Internistická propedeutika - prof. MUDr. Štefan Hrušovský a kol.
  • ORL - doc. MUDr. Pavel Doležal, MUDr. Marián Sičák
  • Pediatria, 3. vydanie - prof. MUDr. Tibor Šagát a kol.
  • Lekárska mikrobiológia - doc. MUDr. Adriána Liptáková a kol.

Farmaceutickej knižnice
MZ SR vydalo vo vydavateľstve Herba Slovenský liekopis 1, zväzok I - VII, spolu 4800 strán ako normatívny súbor už podľa Európskeho liekopisu; Farmaceutický kódex a ďalšie publikácie


Knižnice Stredných zdravotných pracovníkov (KSZP) - bez titulu


27. 3. 2021 zmenilo vydavateľstvo sídlo na Bárdošovu 3, 833 01 Bratislava


Knihy vydané vo vydavateľstve zdravotníckej literatúry Herba - úplný zoznam