Napísali o HERBE

Späť na domácu stránku Herba / Back to Herba homepageČasopis Kúpele je štvrťročník zameraný na propagáciu nového imidžu liečebných kúpeľov, založených na prírodnom bohatstve minerálnych a termálnych prameňov, odbornej medicínskej starostlivosti v kontexte so zásadami prevencie a zdravého životného štýlu.
Prezentuje nové možnosti a prístupy v liečbe a udržiavaní dobrej kvality života aj u chronických pacientov. V spolupráci s odborníkmi v oblasti kúpeľníctva orientuje čitateľov v nových trendoch vývoja európskeho kúpeľníctva, charakterizuje rozdiely medzi kúpeľníckymi produktmi a wellness produktmi, poukazuje na šance ich existencie a rozvoja. Časopis prezentuje slovenské liečebné kúpele z hľadiska ich jedinečnosti, poskytuje priestor na propagáciu príslušných regiónov Slovenska. Mapuje voľnočasové aktivity, ponúka propagáciu možností poznávania prírodného bohatstva, historických pamiatok, propagáciu kultúrnych podujatí, športových aktivít, rekreačných, regeneračných, kozmetických služieb aj gastroponuky v danom regióne.

Petržalské noviny, 27. marec 2008
Časopis "Naše liečivé rastliny" vychádzal od roku 1963 ako československý časopis o liečivých rastlinách. V roku 1998 došlo k jeho premenovaniu, pretože v časopise sa píše nielen o našich domácich liečivých rastlinách ale o liečivých rastlinách v širšom slova zmysle. Jeho názov od roku 1998 je "Liečivé rastliny".
Súčasným vydavateľom časopisu je vydavateľstvo Herba, spol. s r.o.
Časopis vychádza ako dvojmesačník (6 čísel v roku) a je určený pre všetkých záujemcov o liečivé rastliny. Cena jedného čísla je 25,00 Sk pre predplatiteľov.
Informácie a možnosť objednať si časopis nájdete na adrese www.herba.sk.

OZ Veronica, 12. marec 2008
V týchto dňoch sa do predaja dostali novinky z produkcie vydavateľstva zdravotníckej literatúry HERBA. Jedným z nich je aj tradičný titul LIEČIVÉ RASTLINY, ktorý je po prvý raz vo voľnom predaji.
Časopis je populárno-vedecký dvojmesačník, ktorý vychádza už 44 rokov a je jediný svojho druhu na Slovensku i v Čechách. Je to slovensko-český časopis, ide o dlhoročnú tradíciu. Preto aj zloženie redakčnej rady je slovensko-české, sú v nej zastúpení poprední odborníci z oboch republík.
Časopis je zameraný na zdravie človeka - prevenciu pred ochorením a liečbu rôznych ochorení. Pri závažnejších však odporúča fytoterapiu len ako doplnkovú liečbu po dohode s lekárom. Prednosťou časopisu je, že na rozdiel od iných upozorňuje na nežiaduce účinky pri užívaní liečivých rastlín a na možné interakcie a riziká pri súčasnom užívaní s liekmi. Cieľom časopisu je informovať laickú aj odbornú verejnosť o najnovších poznatkoch z oblasti liečivých rastlín, ako je pestovanie, zber a využitie liečivých rastlín, prináša informácie o fytoterapii pri prevencii a liečbe ochorení, najnovšie poznatky vedy a výskumu u nás i v zahraničí, o správnej životospráve, recepty, informácie o prírodných produktoch.
Súčasťou časopisu je 4-stranová farebná príloha: Miniatlas liečivých rastlín umiestnená do stredu časopisu. Je určená na založenie malého atlasu liečivých rastlín pre čitateľov.

Petržalské noviny, 1. jún 2007


 

Liečivé rastliny | Kúpele | Metodické listy | Lekársky obzor | Farmaceutický obzor | Ošetrovateľský obzor | Dieškova edícia | Malá lekárska knižnica
© 2000-2008 Herba. Všetky práva vyhradené. Herba je ochranná známka spoločnosti Herba,