vydavateľstvo Herba


Úvod | Kontakt | Ponuka zamestnania | Partneri | Cenník inzercie | Ponuka | Download | Odkazy na iné stránky


História zdravotníckeho vydavateľstva HERBA, spol. s r.o.


Vydavateľstvo HERBA vzniklo dňa 12. 02. 1992 ako fyzická osoba.

Ústredná komisia pre pestovanie a zber liečivých rastlín pri Ministerstvách zdravotníctva v Prahe a v Bratislave (ďalej len ÚK) poverila dňa 24. 3. 1992 vydavateľstvo HERBA, aby pokračovalo vo vydávaní časopisu NAŠE LIEČIVÉ RASTLINY, ktorý bol oficiálnym orgánom Ústrednej komisie pre pestovanie a zber liečivých rastlín pri Ministerstve zdravotníctva v Prahe a v Bratislave. Finančné krytie nákladov časopisu zabezpečovali Ministerstvá zdravotníctva prostredníctvom Združenia podnikov pre zdravotnícku výrobu (SPOFA) v Prahe. Vydavateľstvo vzniklo pre potreby MZd a jeho ÚK, pracovalo len pre potreby zdravotníctva, resp. len pre potreby ÚK.

MZd a obe ÚK sa rozhodli pre nedostatok finančných prostriedkov a zlé hospodárske výsledky dosahované pri vydávaní časopisu Naše liečivé rastliny vypovedať a zrušiť "Dohodu" uzavretú s vydavateľstvom OBZOR a časopis ďalej nevydávať. Ústredné komisie nesúhlasili so zrušením časopisu a rozhodli sa odovzdať práva a ďalšiu realizáciu vydávania časopisu vydavateľstvu HERBA (28. 4. 1992).

V roku 1994 bola vydaná prvá knižná publikácia vydavatešstva HERBA: Kučerová Margita, Spál Milan: Pomocník zberača liečivých rastlín

Dňa 15. 3. 1995 sa firma HERBA pretransformovala na HERBA, spol. s r.o.Organizácia vydavateľstva HERBAVydavateľstvo HERBA má dva pracovné úseky:

1. Úsek časopisov


LEKÁRSKY OBZOR (vedúci redaktor prof. MUDr. Šašinka, DrSc.)
FARMACEUTICKÝ OBZOR (vedúci redaktor doc. S. Szucsová, CSc.)
LIEČIVÉ RASTLINY (vedúci redaktor prof. RNDr. D. Grančai, CSc.)
OŠETROVATEĽSKÝ OBZOR (vedúci redaktor prof. MUDr. Huttová, DrSc.)
KÚPELE (vedúci redaktor PhDr. Olga Janíková)

2. Knižný úsek


Malá lekárska knižnica - MLK (vedúci redaktor MUDr. R. Menkyna)
Veľká lekárska knižnica - VLK (vedúci redaktor doc. MUDr. M. Bernadič, CSc.)
Farmaceutická knižnica - FK (vedúci redaktor doc. RNDr. M. Lehký, CSc.)
Knižnica Stredných zdravotných pracovníkov - KSZP
Edičná činnosť vydavateľstva HERBAV Edícii Slovenskej zdravotníckej Univerzity vyšlo v rámci Malej lekárskej knižnice 23 titulov
Veľkej lekárskej knižnice
Nefrológia - prof. MUDr. R.Dzúrik,DrSc., prof. MUDr. M. Šašinka, DrSc.
Pediatria - prof. MUDr. M. Šagát, DrSc., prof. MUDr. M. Šašinka, DrSc., prof. MUDr. L. Kovács, DrSc.
Zlyhávanie a transplantácia srdca - prof. MUDr. J. Fabián, DrSc., doc. MUDr. E. Goncalvesová, CSc., MUDr. I. Štefánková

Farmaceutickej knižnice
MZ SR vydalo Slovenský liekopis 1, zväzok I - VII, spolu 4800 strán ako normatívny súbor už podľa Európskeho liekopisu

Knižnice Stredných zdravotných pracovníkov (KSZP) - zatiaľ bez titulu

Knihy vydané vo vydavateľstve zdravotníckej literatúry Herba
Home | Liečivé rastliny | Kúpele | Metodické listy | Lekársky obzor | Farmaceutický obzor | Ošetrovateľský obzor | Dieškova edícia | Knihy


© 2000-2008 Herba. Všetky práva vyhradené. Herba je ochranná známka vydavateľstva Herba, s.r.o.